JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN KARTOITUS VALKJÄRVEN RANTA-ALUEELLA

JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN KARTOITUS VALKJÄRVEN RANTA-ALUEELLA

Juornaankylän Valkjärvellä on menossa kolmivuotinen #Vedenvuoro kunnostushanke 2020-2022. Hankkeen yhtenä osa-alueena on ulkoisen kuormituksen vähentäminen järvellä ja tähän liittyen Askolan ympäristönsuojelutoimi kartoittaa Valkjärven ranta-asukkaiden jätevesijärjestelmät.

Asumisessa muodostuvat jätevedet sisältävät runsaasti ravinteita, orgaanista happea kuluttavaa ainetta ja suolistobakteereita. Fosforia on puhdistamattomassa jätevedessä yli tuhatkertainen ja typpeä yli satakertainen pitoisuus luonnontilaisiin oja- ja järvivesiin verrattuna. Jätevesillä on vesistöön joutuessaan pieninäkin määrinä voimakas rehevöittävä vaikutus. Rehevöityminen näkyy levätuotannon lisääntymisenä ja lopulta sinileväkukintoina. Jätevesien asianmukaisen käsittelyn hyödyt näkee ensimmäisenä omassa pihapiirissä hygienia- ja hajuhaittojen vähenemisenä sekä puhtaampina lähivesistöinä. Järveen päätyvää kuormitusta vähentämällä voidaan vähentää sinileväkukintoja ja parantaa järvien virkistyskäyttöä.

Ranta-asutuksen jätevesijärjestelmien tulisi olla kunnossa

Ranta- ja pohjavesialueella sijaitsevien haja-asutusalueen kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tuli täyttää ympäristönsuojelulain vaatimukset 31.10.2019 mennessä. Ranta-alueella tarkoitetaan noin 100 metrin vyöhykettä rantaviivasta. Jätevesijärjestelmää ei ole tarvinnut uusia, jos kiinteistöllä on kantovesi ja kuivakäymälä, kiinteistö liitetään viemäriverkostoon tai kiinteistöllä on jo säädökset täyttävä jätevesijärjestelmä tai jos kiinteistöllä vakituisesti asuvat kiinteistönomistajat ovat syntyneet ennen 9.3.1943. Näissäkin tapauksissa jätevesijärjestelmän on oltava käyttökuntoinen eivätkä jätevedet saa pilata ympäristöä. Kiinteistön haltijan vaihtuessa jätevesijärjestelmä täytyy laittaa kuntoon. Iän perusteella myönnettävää vapautusta ei sovelleta vapaa-ajan asuntoihin.

Askolan ja Myrskylän kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä ranta-alueilla vesikäymälöiden jätevesi tai erottelevien kuivakäymälöiden virtsa on johdettava umpisäiliöön. Puhdistettu jätevesi voidaan kuitenkin johtaa avo-ojaan, jos biologista puhdistumista ehtii tapahtua noin 100 metrin matkalla ennen kuin oja laskee vesistöön, eikä vaikutusalueella ole talousvesikaivoja ja johtaminen ei aiheuta haittaa naapureille. Harmaiden jätevesien käsittelylaitteistojen ja vesien purkupaikan tulee sijaita vähintään 30 metrin etäisyydellä vesistöstä. Ainoastaan saunarakennuksesta syntyvät, määrältään vähäiset pesuvedet voidaan imeyttää lähemmäksi kuin 20 metriä rantaviivasta, mutta ei kuitenkaan saunan ja rantaviivan väliselle alueelle.

Jätevesikyselylomakkeen palauttaminen

Pyydämme teitä ystävällisesti täyttämään kyselylomakkeen 1.12.2022 mennessä. Lomakkeen voi täyttää sähköisesti ja lähettää sähköpostilla osoitteeseen .

Yhteistyöstä kiittäen,

ASKOLAN RAKENNUSVALVONTA- JA YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ 

Minna Isokallio

ympäristönsuojelusihteeri

puh. 0400 500 244