Puheterapeutti

Puheterapeutti Maija Lipastin vastaanotto on hyvinvointineuvolassa kerran viikossa tiistaisin. Puheterapiaan tarvitaan aina lähete lastenneuvolasta tai kouluterveydenhuollosta.

Puheterapeutti työskentelee lasten kanssa, joilla on kielen tuottamisen tai vastaanoton vaikeuksia, kuten

  • viivästynyt puheenkehitys
  • kielellinen erityisvaikeus (dysfasia)
  • puhemotorinen erityisvaikeus (dyspraksia)
  • kielelliseen vuorovaikutukseen painottuvat vaikeudet
  • artikulaatiovirheet
  • lukemisen ja kirjoittamisen ongelmat
  • änkytys

Jo aivan pieni lapsi kokee tarvetta sekä tulla kuulluksi että ilmaista omia tarpeitaan. Varttuessaan lapsi haluaa sanoa enemmän ja kertoa tarkemmin. Jos kielenkehitykseen liittyy pulmia, puheterapeutti voi ammatillisen tietämyksensä ja kokemuksensa pohjalta ohjata lasta ja koko perhettä sellaiseen toimintaan, joka edistää ilmaisun kehittymistä ja lujittaa vuorovaikutusta. Puheterapeutin vastaanotolla harjoitellaan puhumista, kuuntelemista ja yhdessä tekemistä. Leikkiminen on luontainen työskentelytapa pikkulasten kanssa. Puheterapeutti käyttää kuntoutuksessa myös korvaavia kommunikaatiokeinoja eli tukiviittomia, eleilmaisua ja kuvatauluja.

Hyödyllisiä linkkejä:
www.puheterapeuttiliitto.fi
www.ankytys.fi
www.autismiliitto.fi
www.aivoliitto.fi
www.papunet.fi