Omaishoito

YHTEYSTIEDOT

Vanhustyön johtaja
Hannu Leino
Puh. 0400 841 150

Kotihoidon vs. palvelupäällikkö
Terhi Korhonen
Puh. 0400 789 318

Omaishoidon tavoitteena on mahdollistaa ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona asuminen omaisen tai läheisen antaman avun turvin. Omaishoito voi olla läheisen henkilön epävirallista hoitoa, hoivaa ja avustamista tai omaishoidon tuen piiriin kuuluvaa sopimusomaishoitoa.
Omaishoidon tukea omaishoitotilanteeseen voi saada, kun hoito on sitovaa henkilökohtaista hoitoa, ohjausta ja valvontaa.

Omaishoidon tuen kokonaisuuteen kuuluvat hoidettavan henkilön kotona tapahtuva hoiva ja hänen tarvitsemansa palvelut, omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio ja vapaa sekä omaishoitoa tukevat muut palvelut.
Omaishoidon tukea voitte hakea ottamalla yhteyttä kotihoidon palvelupäällikköön tai vanhustyön johtajaan tai lähettämällä kirjallisen hakemuksen osoitteeseen:
Askolan vanhuspalvelut, Palvelukeskus Mäntyrinne, Mäntyrinteentie 4a, 07500 Askola.

Omaishoidon tukea haettaessa kotihoidon palvelupäällikkö ja vanhustyön johtaja tekevät hoidettavan kotiin hakemuksen pohjalta kotikäynnin, jonka tarkoituksena on arvioida hoidettavan ja hoitajan toimintakykyä, hoitoympäristön olosuhteita, palvelujen tarvetta sekä omaishoidon tuen myöntämisedellytyksiä.

Omaishoidontuen myöntämisperusteet 1.1.2020

Omaishoidontuki -hakemuslomake