Vesihuolto


Vesihuoltolain (119/2001) tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, jossa kohtuullisin kustannuksin on saatavilla
-riittävästi terveellistä talousvettä ja
-terveyden- ja ympäristönsuojelulain mukainen viemäröinti.
Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti tämän lain tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun.

Vesihuollon kehittämissuunnitelmat

Kunnan tulee yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten kanssa laatia ja pitää ajantasalla alueensa kattavat vesihuoltosuunnitelmat. Kehitystyötä laatiessaan kunnan tulee olla yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

Vesihuoltolaitoksen verkostoon liittymisvelvoite

Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Vesihuoltolaitos saa kieltäytyä liittämästä laitoksen vesijohtoon tai viemäriin kiinteistöä jonka vedenkulutus tai jolta viemäriin johdettavan jäteveden laatu tai määrä vaikeuttaisi laitoksen toimintaa tai laitoksen edellytyksiä huolehtia tyydyttävästi muiden kiinteistöjen vesihuollosta.

Vesihuoltolaitoksen verkostoon liittymisestä vapauttaminen

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen edellä mainitusta liittymisvelvollisuudesta. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle, kiinteistön omistajalle tai haltijalle ja Uudenmaan ELY-keskukselle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.

Vapautus liittämisvelvollisuudesta voidaan myöntää, jos: 

  1. liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy;
  2. vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella;
  3. a) vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä tai
    b) jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista taikka
    c) huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamista varten tarkoitettuun viemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön hulevesi ja perustusten kuivatusvesi voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti.

Huom! Vapautuksen myöntäminen edellyttää, että kaikki edellä mainitut perusteet täyttyvät yhtäaikaisesti.

Hakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja/tai viemäriin liittämisestä vapauttamiseksi (Vesihuoltolaki 119/2001 11 §)

Vesiosuuskuntia

Pornainen:
Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta
Vesiosuuskunta Mustijoki
Vesiosuuskunta Suoni
Myrskylä:
Mickelspiltomin vesiosuuskunta
Askola:
Vakkolan vesiyhtymä