Vesiensuojelu

Ympäristönsuojelutoimelta löytyy jonkun verran tietoja paikallisista vesistöistä. Kaikista järvistä ei kuitenkaan ole selvityksiä tehty. Ympäristönsuojelutoimi ei itse tee jatkuvaa vesistöjen tilan seurantaa vaan selvityksiä tehdään projektiluontoisesti.

Vesiensuojeluprojektit/-hankkeet

Selvitys Vahijärven kunnostustarpeesta 2006
Vahijärven ja Monninkylän yhteisten vesialueiden osakaskunnat teettivät vuonna 2005 selvityksen Vahijärven kunnostustarpeesta. Raportti valmistui 16.1.2006 ja on luettavissa tästä.

Etu- ja Takajärven paleolimnologinen tutkimus 2003 – 2004
Loppuvuodesta 2003 Askolan kunta tilasi Helsingin yliopiston geologian laitokselta Etu- ja Takajärven paleolimnologisen tutkimuksen, jonka tavoitteena oli selvittää järvien rehevöitymishistoriaa, sedimenttien sisältämän fosforin määrää ja mahdollista sisäkuormituskapasiteettia. Tutkimuksella haluttiin löytää perusteita kunnostus- ja hoitotoimien tarkoituksenmukaiselle suuntaamiselle. Tutkimusraportti Etu-ja Takajärven tutkimus valmistui syksyllä 2004 ja se löytyy netin lisäksi kunnanvirastolta sekä Askolan kirjastosta.

 

Ruoppaus ja vesikasvien niitto

Ruoppaukselle tulee aina hakea vesilupa aluehallintovirastosta (Etelä-Suomen AVI), kun ruoppausmassan määrä ylittää 500 m3. Lisäksi kaikista, myös alle 500 m3:n ruoppauksista, on ilmoitettava kirjallisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (Uudenmaan ELY-keskus) vähintään 30 vuorokautta ennen työhön ryhtymistä. Lisäksi ruoppaamisesta on ilmoitettava vesialueen omistajalle. Sähköinen ruoppaus- ja niittoilmoitus.
Muunlainen kuin koneellinen vesikasvien niitto ei vaadi erillistä ilmoitusta. Koneellisesti uivalla kalustolla tehtävästä niitosta tulee tehdä ilmoitus vähintään kuukautta ennen työn aloittamista paikalliselle valvontaviranomaiselle kuntaan. Niitosta syntyvät kasvijätteet tulee kerätä pois vedestä ja läjittää kuivalle maalle siten, etteivät ne valu takaisin järveen. Ruoppauksesta sekä niitosta on aina hyvä keskustella muiden rantojen/vesialueen omistajien/käyttäjien kesken.

Uimavesien valvonta

Terveysvalvonta seuraa uimavesiä ja kesäisin uimarannoilta otetaan säännöllisesti näytteitä. Lisätietoja uimavesien kunnosta saa terveystarkastajalta. Levähavainnoista voi ilmoittaa terveysvalvontaan, ympäristönsuojelutoimeen tai suoraan Uudenmaan ELY-keskukseen. Pornaisten Kotojärven Hietasenranta on mukana valtakunnallisessa leväseurannassa.

Yhdistystietoa

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys r.y.
Runeberginkatu 17, 06100 Porvoo
puh. 040 511 2216, faksi (019) 520 2210

Yhdistyksen projekteja:
Lohikalaa Suomenlahdelta Salpausselälle 2007 2011
Sipoonjoen, Mustijoen/Mäntsälänjoen, Porvoonjoen, Ilolanjoen ja Koskenkylänjoen
vesistöt kattava virtavesien kalatalouden edistämishanke.
– Kalataloudellinen jokikunnostushanke 2002 – 2006 > loppuraportti
Mustijoki/Mäntsälänjoki, Porvoonjoki ja Ilolanjoki