Maa-ainesasiat

Maa-aineslain 1 §:n mukaisesti maa-ainesottoon tarvitaan kunnan myöntämä maa-aineslupa vähäiseksi katsottavaa kotitarveottoa lukuun ottamatta. Kalliokiven louhinta vaatii myös ympäristöluvan. Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kunnissa lupa- ja valvontaviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristölautakunta.

Lupahakemus
Lupaa maa-ainesten ottamiseen haetaan kirjallisesti hakemuslomakkeella. Lomakkeita saa myös Askolan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluosastosta osoitteesta Askolantie 28, 07500 Askola. Hakemukseen tulee liittää ottamissuunnitelma.

Sähköinen asiointi
Askolan kunnan ympäristönsuojelu on ottanut käyttöönsä valtakunnallisen Lupapiste-palvelun. Palvelun kautta kaikki rekisteröityneet käyttäjät, niin kuntalaiset kuin yritykset, voivat hakea lupia tai tehdä ilmoituksia Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän alueella.

Jatkossa luvat ja ilmoitukset tulee ensisijaisesti hakea Lupapisteen kautta.
  – Maa-aines lupahakemus
  – Ohje maa-aineslupahakemukseen
Kotitarveotto
Maa-ainesten kotitarveotto on sallittua ilman maa-aineslain (555/1981) mukaista lupaa. Kotitarveotolla tarkoitetaan sellaista ottoa, jossa aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen (omalta maalta omalle maalle käytettäväksi). Käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon.

Maa-ainesten kotitarveotosta on tehtävä ilmoitus ympäristötoimeen, mikäli otettu määrä tai otettavaksi aiottu määrä ylittää 500 kiintokuutiometriä. Ilmoitukseen on liitettävä kartta, johon on merkitty ottoalueen sijainti. Ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa ilmoituksen johdosta tarvittavia määräyksiä.
Kotitarveotto-ilmoitus

Ilmoittamisvelvollisuus
Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa lupaviranomaiselle otetun aineksen määrä ja laatu.
Maa-aineslain 23a§:n vuosi-ilmoitus otetusta määrästä

Maksut
Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta luvanhakija/haltija on velvollinen suorittamaan lainmukaiset tarkastus- ja valvontamaksut kunnanvaltuuston hyväksymän taksan mukaisesti. Maa-aineslupapäätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja valitusaika on 30 päivää.