Jätevesien käsittely

Asetuksen mukainen jätevesijärjestelmä:

Jätevesien puhdistukseen liittyvä ympäristönsuojelulain muutos tuli voimaan 31.1.2017 ja uusi hajajätevesiasetus 3.4.2017. Hajajäteasetus ei koske ns. kantovedellisiä kiinteistöjä.

Selvitys vanhojen kiinteistöjen jätevesijärjestelmästä:

Vanhojen kiinteistöjen omistajilla on oltava selvitys kiinteistönsä jätevesijärjestelmästä ja sitä koskeva käyttö- ja huolto-ohje. Selvitystä sekä käyttö- ja huolto-ohjeita ei tarvitse palauttaa kunnantoimistolle ellei niitä erikseen pyydetä vaan ne säilytetään kiinteistöllä.

Askolassa, Pornaisissa, Pukkilassa ja Myrskylässä on pääsääntöisesti voimassa asetuksen mukaiset vaatimukset. Pohjavesi- ja ranta-alueille on ympäristönsuojelumääräyksissä asetettu erityisiä määräyksiä jätevesien käsittelylle.

Ranta- ja pohjavesialueilla vanhojen kiinteistöjen tulee saattaa jätevesijärjestelmänsä vastaamaan ympäristönsuojelulain ja hajajätevesiasetuksen asettamia vaatimuksia 31.10.2019 mennessä. Muilla alueilla jätevesijärjestelmä tulee uusia, jos kiinteistölle rakennetaan vesikäymälä tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- tai muutostyö, tai tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- tai muutostyö.

Uusi jätevesijärjestelmä ja järjestelmän suunnitelma:

Uusia kiinteistöjä rakennettaessa jätevesiasia käsitellään rakennuslupahakemuksen yhteydessä, jolloin rakennettavasta järjestelmästä tehdään jätevesisuunnitelma. Suunnitelman tulee toimia rakennusohjeena ja asetuksen mukaan sen voi suunnitella ainoastaan asiantuntevan koulutuksen saanut henkilö. Kunnasta saa lomakepohjan suunnitelman tekoa varten, jossa luetellaan myös tarvittavat liitteet. Järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet tulee esittää rakennuksen lopputarkastuksen yhteydessä.

Jos vanhalla kiinteistöllä tehdään korjaus- tai muutostöitä, jotka laajuudeltaan vastaavat uudestaan rakentamista, tai kiinteistöllä toteutetaan vähäistä suurempaa lisärakentamista, tulee kiinteistön jätevesijärjestelmä uusia jo näiden töiden yhteydessä. Asiaa tarkastellaan haettaessa rakennuslupaa tai toimenpidelupaa. Jos kiinteistöllä uusitaan vain jätevesijärjestelmä, tulee siihen hakea toimenpidelupaa rakennusvalvonnalta. Myös toimenpideluvan tai rakennusluvan haun yhteydessä tulee toimittaa asianmukaisin liittein varustettu jätevesijärjestelmän suunnitelmalomake.

Jos kiinteistön jätevesijärjestelmä aiheuttaa haittaa ympäristölle tai naapurille, voidaan kiinteistönomistaja velvoittaa korjaamaan jätevesijärjestelmänsä jo ennen hajajätevesiasetuksen määräajan täyttymistä.

Lisätietoja:

– kuntien ympäristönsuojelusihteerit ja rakennustarkastajat
– ympäristöhallinnon sivut
– jätevesiesite
– Askolan, Pukkilan ja Pornaisten kirjastot:
“Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely” > CD-rom
“Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely” > DVD

Lomakkeet:

Jatevesijarjestelman suunnitelmalomake – Word (rakennusluvan tai toimenpideluvan liitteeksi)
Jätevesijärjestelmän selvitys
Poikkeamiskaavake Hajajätevesi