Pienten lasten hoidon tukijärjestelmä

Kotihoidon tuen kuntalisä

Kotihoidon tuen kuntalisä on 100€/kk perheen alle kolmevuotiaasta lapsesta

Päätös kotihoidon tuen kuntalisästä tehdään sen kuukauden lopulla, kun kunnanvaltuuston päättämät ehdot täyttyvät ja kuntalisä maksetaan ko. kuukauden lopussa.

Kuntalisää maksetaan, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

– perheen kaikki alle kouluikäiset lapset hoidetaan kotona, perheen esiopetusikäinen lapsi voi kuitenkin olla perusopetuslain mukaisessa esiopetuksessa.

– kotiin lasta hoitamaan jäävällä huoltajalla on päätös työnantajan myöntämästä hoitovapaasta tai hänellä on oppilaitoksen antama todistus siitä, että hän on hoitovapaalla pääsääntöisestä opiskelusta tai hänellä on työtodistus siitä, että on ollut määräaikaisessa palvelussuhteessa vähintään 86 työpäivää puolen vuoden aikana ennen äitiys- ja vanhempainloman alkamista.

– kotiin lasta hoitamaan jäävällä huoltajalla on Kelan päätös myönnetystä kotihoidontuesta.

Kuntalisää ei makseta äitiys- ja vanhempainrahakaudelta eikä vuosiloman ajalta eikä, jos kotiin jäävä vanhempi saa eläkettä tai työttömyyskorvausta. Isyysrahakauden aikana ei ole oikeutta kuntalisään.

Kuntalisä maksetaan täysiltä kalenterikuukausilta hakemusta seuraavan kalenterikuukauden alusta, jolloin tuen saamisen ehdot täyttyvät ja hakemus liitteineen on toimitettu varhaiskasvatusjohtajalle. Jos hoitovapaa jatkuu keskeytyksettä, kuntalisä voidaan myöntää suoraan jatkuvaksi. Kuntalisää ei makseta kahta kalenterikuukautta lyhemmältä ajalta.

Kuntalisän saajan on välittömästi ilmoitettava varhaiskasvatusjohtajalle mahdolliset olosuhteissa tapahtuvat muutokset, jotka vaikuttavat kuntalisän saamiseen. Kuntalisä peritään takaisin välittömästi, mikäli hakemuksessa ilmoitetut tiedot osoittautuvat vääriksi tai käy ilmi, että on jätetty ilmoittamatta asioita, jotka vaikuttavat kotihoidon tuen kuntalisän myöntämiseen tai ilmoitus maksuun liittyvistä muutoksista tulee myöhässä ja tämän vuoksi etuutta on maksettu aiheettomasti.