Kotihoidon tuen kuntalisä

Kotihoidon tuen kuntalisä

Lasten kotihoidon tuen kuntalisä muuttuu 1.3.2019 alkaen, ehdot pysyvät toistaiseksi samoina

Sivistyslautakunta on 9.10.2018 esittänyt ja kunnanvaltuusto 4.12.2018 hyväksynyt vuoden 2019 talousarvion, johon sisältyy kotihoidon kuntalisän määrän laskemisen 150 eurosta 100 euroon perustuen kunnan heikkoon taloustilanteeseen.

Sivistyslautakunta toteaa, että 1.3.2019 lukien perheen 1. lapsesta maksettava kuntalisän määrä on 100 €/kk (alle 3 vuotias) ja sisaruksista maksettava määrä pysyy edelleen 100 €/kk (alle 3 vuotias).

Kotihoidon tuen kuntalisä 28.2.2019 saakka:

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 23.4.2014 kotihoidon tuen kuntalisän maksatusohjeisiin tehtävät tarkistukset. Lastenkotihoidon tuen kuntalisän maksuehdot ovat voimassa toistaiseksi.

Perheen 1. lapsesta maksettava määrä on 150 €/kk (alle 3 vuotias) ja sisaruksista maksettava määrä 100 €/kk (alle 3 vuotias).

Päätös kotihoidon tuen kuntalisästä tehdään sen kuukauden lopussa kun kunnanvaltuuston päättämät ehdot täyttyvät ja kuntalisä maksetaan ko. kuukauden lopussa.

Kuntalisää maksetaan mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

– perheen kaikki alle kouluikäiset lapset hoidetaan kotona, perheen esiopetusikäinen lapsi voi kuitenkin olla perusopetuslain mukaisessa esiopetuksessa.

– kotiin lasta hoitamaan jäävällä huoltajalla on päätös työnantajan myöntämästä hoitovapaasta tai hänellä on oppilaitoksen antama todistus siitä, että hän on hoitovapaalla pääsääntöisestä opiskelusta tai hänellä on työtodistus siitä, että on ollut määräaikaisessa palvelussuhteessa vähintään 86 työpäivää puolen vuoden aikana ennen äitiys- ja vanhempainloman alkamista.

– kotiin lasta hoitamaan jäävällä huoltajalla on Kelan päätös myönnetystä kotihoidontuesta.

Kuntalisää ei makseta äitiys- ja vanhempainrahakaudelta eikä vuosiloman ajalta eikä, jos kotiin jäävä vanhempi saa eläkettä tai työttömyyskorvausta. Isyysrahakauden aikana ei ole oikeutta kuntalisään.

Kuntalisä maksetaan täysiltä kalenterikuukausilta hakemusta seuraavan kalenterikuukauden alusta, jolloin tuen saamisen ehdot täyttyvät ja hakemus liitteineen on toimitettu varhaiskasvatusjohtajalle. Jos hoitovapaa jatkuu keskeytyksettä, kuntalisä voidaan myöntää suoraan jatkuvaksi. Kuntalisää ei makseta kahta kalenterikuukautta lyhemmältä ajalta.

Kuntalisän saajan on välittömästi ilmoitettava varhaiskasvatusjohtajalle mahdolliset olosuhteissa tapahtuvat muutokset, jotka vaikuttavat kuntalisän saamiseen. Kuntalisä peritään takaisin välittömästi, mikäli hakemuksessa ilmoitetut tiedot osoittautuvat vääriksi tai käy ilmi, että on jätetty ilmoittamatta asioita, jotka vaikuttavat kotihoidon tuen kuntalisän myöntämiseen tai ilmoitus maksuun liittyvistä muutoksista tulee myöhässä ja tämän vuoksi etuutta on maksettu aiheettomasti.

 

Lasten Kotihoidon tuen kuntalisän hakemus