Sosiaaliasiamies

Maksutonta palvelua sitä tarvitseville

Sosiaaliasiamiestyö perustuu Lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, jonka mukaan jokaisen kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Usealla kunnalla voi olla yhteinen sosiaaliasiamies. Sosiaaliasiamiespalvelun piiriin kuuluu kunnallisten palveluntuottajien lisäksi myös yksityiset sosiaalihuollon yksiköt. Sosiaaliasiamiespalvelu on kuntalaiselle maksuton. Myös asiakkaiden omaiset ja muut läheiset voivat olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaita sosiaalihuoltoon ja asiakkaan oikeuksiin liittyvissä asioissa. Sosiaaliasiamiehen tehtäväalueeseen kuuluvat julkiset ja yksityiset sosiaalihuollon palvelut, mutta eivät Kelan, työvoimatoimen, velkaneuvonnan, edunvalvonnan tai terveydenhuollon palvelut. Sosiaaliasiamies:

 • avustaa asiakasta tarvittaessa tekemään muistutuksen kohtelustaan sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle
 • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
 • toimii muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
 • seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvityksen vuosittain kunnanhallitukselle

Asiakaslain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä, asiakkaan oikeutta hyvään sosiaalihuoltoon sekä hyvään kohteluun ilman syrjintää. Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on otettava huomioon asiakkaan toivomukset, mielipide, etu, yksilölliset tarpeet sekä hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa.

Voit ottaa yhteyttä sosiaaliasiamieheen, jos olet tyytymätön saamaasi kohteluun tai palveluun sosiaalihuollossa tai tarvitset neuvoja oikeuksistasi sosiaalihuollossa. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava, asiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia.

Mitä tehdä, jos on tyytymätön saamaansa palveluun?

 • Suora palaute työntekijälle tai hänen esimiehelle voi ratkaista ongelman nopeasti
 • Palaute kirjallisesti työntekijälle tai hänen esimiehelle
 • Yhteydenotto sosiaaliasiamieheen, joka neuvoo ja sovittelee
 • Kirjallisilla menettelyillä asia eteenpäin:
  1. Päätöksen muutoksenhakumenettely. Palveluista tai etuuksista annetuista päätöksistä voi valittaa päätöksen mukana olevien ohjeiden mukaisesti.
  2. Sosiaalihuoltoa koskeva muistutuslomake on tarkoitettu käytettäväksi, kun asiakas haluaa kertoa saamastaan huonosta kohtelusta sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Muistutus lähetetään kyseisen kunnan sosiaali- ja terveystoimen kirjaamoon.
  3. Toiminnasta voi kannella joko aluehallintovirastoon tai eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kantelu tehdään kirjallisesti joko vapaamuotoisesti tai viranomaisen lomakkeella

Lisätietoja: https://itauusimaa.fi/