Kuntakuvatutkimuksen arvonnan voittajat

Askolan kunnalla on meneillään brändityö, jonka tavoitteena on kunnan tunnettuuden parantaminen. Osana tätä työtä kunta toteutti kuntakuvatutkimuksen, joka tuo tietoa kehittämistyöhön. Tutkimuksessa todettiin, että Askolan pitää tuoda omaa erityislaatuaan nykyistä paremmin esiin.

Kuntakuvatutkimukseen vastasi 500 kuluttajaa, jotka asuvat Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä. Alueet valittiin peilaten nykyisen muuttoliikkeen suuntia. Lisäksi toteutettiin kunnan sisäinen itsearvio, johon vastasivat kunnan työntekijät ja luottamushenkilöt sekä asukkaat. Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy.

Kaikkien kyselyyn osallistuneiden kesken suoritettiin arvonta, jossa Askola tuotepalkintoja.

Arvonnassa onni suosi:

Aada N.
Anna S.
Asko P.
Jaana T-R
Kari A.
Satu L.
Timo R.
Annaleena P.
Annina H.
Cisti K.

Onnea voittajille!

KUNNANVALTUUSTON KOKOUS 14.11.2022

Kunnanvaltuuston kokous pidetään Askolan koululla (Linnankoskentie 49) maanantaina 14.11.2022 klo 18.00. Kokousta voi seurata Itäväylän livestriimistä, linkki löytyy Askolan kotisivuilta, ajankohtaista-kohdasta. Kokouksen asialista on nähtävänä neljä päivää ennen kunnan kotisivuilla osoitteessa www.askola.fi/pöytäkirjat. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä tietoverkossa 18.11.2022 alkaen.

Sanna Kurki, valtuuston puheenjohtaja

Esityslista

 

https://www.youtube.com/watch?v=K4206FyOyIc

https://www.streamers.fi/askola-valtuusto/

Älytelevisiolla katsottaessa lähetys löytyy YouTube-apilla haulla Itäväylä Viestintä.

 

JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN KARTOITUS VALKJÄRVEN RANTA-ALUEELLA

JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN KARTOITUS VALKJÄRVEN RANTA-ALUEELLA

Juornaankylän Valkjärvellä on menossa kolmivuotinen #Vedenvuoro kunnostushanke 2020-2022. Hankkeen yhtenä osa-alueena on ulkoisen kuormituksen vähentäminen järvellä ja tähän liittyen Askolan ympäristönsuojelutoimi kartoittaa Valkjärven ranta-asukkaiden jätevesijärjestelmät.

Asumisessa muodostuvat jätevedet sisältävät runsaasti ravinteita, orgaanista happea kuluttavaa ainetta ja suolistobakteereita. Fosforia on puhdistamattomassa jätevedessä yli tuhatkertainen ja typpeä yli satakertainen pitoisuus luonnontilaisiin oja- ja järvivesiin verrattuna. Jätevesillä on vesistöön joutuessaan pieninäkin määrinä voimakas rehevöittävä vaikutus. Rehevöityminen näkyy levätuotannon lisääntymisenä ja lopulta sinileväkukintoina. Jätevesien asianmukaisen käsittelyn hyödyt näkee ensimmäisenä omassa pihapiirissä hygienia- ja hajuhaittojen vähenemisenä sekä puhtaampina lähivesistöinä. Järveen päätyvää kuormitusta vähentämällä voidaan vähentää sinileväkukintoja ja parantaa järvien virkistyskäyttöä.

Ranta-asutuksen jätevesijärjestelmien tulisi olla kunnossa

Ranta- ja pohjavesialueella sijaitsevien haja-asutusalueen kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tuli täyttää ympäristönsuojelulain vaatimukset 31.10.2019 mennessä. Ranta-alueella tarkoitetaan noin 100 metrin vyöhykettä rantaviivasta. Jätevesijärjestelmää ei ole tarvinnut uusia, jos kiinteistöllä on kantovesi ja kuivakäymälä, kiinteistö liitetään viemäriverkostoon tai kiinteistöllä on jo säädökset täyttävä jätevesijärjestelmä tai jos kiinteistöllä vakituisesti asuvat kiinteistönomistajat ovat syntyneet ennen 9.3.1943. Näissäkin tapauksissa jätevesijärjestelmän on oltava käyttökuntoinen eivätkä jätevedet saa pilata ympäristöä. Kiinteistön haltijan vaihtuessa jätevesijärjestelmä täytyy laittaa kuntoon. Iän perusteella myönnettävää vapautusta ei sovelleta vapaa-ajan asuntoihin.

Askolan ja Myrskylän kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä ranta-alueilla vesikäymälöiden jätevesi tai erottelevien kuivakäymälöiden virtsa on johdettava umpisäiliöön. Puhdistettu jätevesi voidaan kuitenkin johtaa avo-ojaan, jos biologista puhdistumista ehtii tapahtua noin 100 metrin matkalla ennen kuin oja laskee vesistöön, eikä vaikutusalueella ole talousvesikaivoja ja johtaminen ei aiheuta haittaa naapureille. Harmaiden jätevesien käsittelylaitteistojen ja vesien purkupaikan tulee sijaita vähintään 30 metrin etäisyydellä vesistöstä. Ainoastaan saunarakennuksesta syntyvät, määrältään vähäiset pesuvedet voidaan imeyttää lähemmäksi kuin 20 metriä rantaviivasta, mutta ei kuitenkaan saunan ja rantaviivan väliselle alueelle.

Jätevesikyselylomakkeen palauttaminen

Pyydämme teitä ystävällisesti täyttämään kyselylomakkeen 1.12.2022 mennessä. Lomakkeen voi täyttää sähköisesti ja lähettää sähköpostilla osoitteeseen .

Yhteistyöstä kiittäen,

ASKOLAN RAKENNUSVALVONTA- JA YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ 

Minna Isokallio

ympäristönsuojelusihteeri

puh. 0400 500 244

Tervetuloa seuraamaan Lapsen oikeuksien viikon istuntoa 14.11.2022 klo 9-10!

Lasten oikeuksien viikkoa vietetään 14. – 20.11.22. Viikon tarkoitus on lisätä YK:n lasten oikeuksien sopimuksen tunnettavuutta varsinkin lasten ja nuorten parissa.

Tämän vuoden teemana on: Lapsella on oikeus turvallisuuteen!

* * * * * *

Tervetuloa seuraamaan Lapsen oikeuksien viikon istuntoa 14.11.2022 klo 9-10!
Valtioneuvoston kanslia, lapsiasiavaltuutettu ja kansallinen lapsistrategia järjestävät ensimmäistä kertaa lapsen oikeuksien viikon istunnon.

Tapahtumaan osallistuu pääministeri Sanna Marin ja useat muut ministerit hallituksesta sekä lapset ja nuoret eri puolelta Suomea. Tilaisuudessa esiintyy myös Robin.

Kutsumme kaikki lapset ja nuoret ympäri Suomen seuraamaan tilaisuutta   Yle Areenan kautta maanantaina 14.11. klo 9-10.

https://areena.yle.fi/1-63626251

Lähetys on katsottavissa Yle Areenassa 30 vrk ajan.

Lisätiedot: kansallisen lapsistrategian asiantuntija Laura Kuusio,

Askolan torin perusparannussuunnitelmat

Askolan tori on keskeisellä paikalla Askolan keskustassa ja luo myös ulkoisen ilmeen Askolassa vierailevalle.

Tori on keskeinen paikka myös kuntalaisten kohtaamiseen sekä tapahtuminen järjestämiseen, joten tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 31.10.2022 pyytää kuntalaisilta ajatuksia ja ehdotuksia torin kunnostukseen.

Askolan torin perusparantamisen suunnittelu on aloitettu elokuussa 2022 ja arkkitehti sekä maisemasuunnittelija ovat laatineet kaksi suunnitelmaa visualisointeineen tarkasteltavaksi. Arkkitehtitoimisto ARKVIIRI Oy:n suunnitelmien pohjalta pyydetään kuntalaisilta palautetta. Kuntalaisilta saadut palautteet pyritään huomioimaan lopullisissa suunnitelmissa huomioiden toteutuksen kustannusten rajallisuus.

Perusparannustyöt on tarkoitus aloittaa viimeistään keväällä 2023. Yhtenä mahdollisuutena on myös kehittää toria vuosi vuodelta eteenpäin kunnan taloustilanne huomioiden.

Visualisointiplanssilta löytyy linkki kävelymalliin, jossa voi käydä selaimen avulla (vaatii tietokoneen, ei toimi mobiililaitteella) kävelemässä 3-D- mallissa.

Vaihtoehto1:

AL01a Askolan Tori Aluepiirustus VE1

AL01b Askolan Tori Visualisoinnit VE1

https://api2.enscape3d.com/v1/view/05ebea56-757f-4207-aec9-923c9d593b17

Vaihtoehto2:

AL02a Askolan Tori Aluepiirustus VE2

AL02b Askolan Tori Visualisoinnit VE2

https://api2.enscape3d.com/v1/view/12265060-6fdf-46b9-af8e-d9145a0969f6

 

Palautetta voit jättää 21.11.2022 saakka.

Palautelomake

 

Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen -hanke TUPATUKI

TUPATUKI – turvallisesti kotona

Hei ikäihminen,

Tupatuki on ikäihmisten kotona asumisen tukemisen hanke. Hankkeen sisällä selvitetään ja kohennetaan Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien kotona asuvien ikäihmisten asumisoloja henkilön näin halutessa. Tavoitteena on mahdollistaa asuminen omassa kodissa mahdollisimman pitkään.

Kotikäynnillä haastattelemme ikäihmistä, kyselemme hänen tarpeitaan ja toiveitaan asumisesta. Samalla teemme asunnon esteettömyyden ja turvallisuuden tarkastelun, jossa asukkaan omat kokemukset ovat etusijalla. Tarjoamme ohjausta ja neuvontaa sekä teemme asukkaan niin toivoessa pieniä asunnon toimivuutta ja turvallisuutta parantavia muutoksia (huonekalujen uudelleen järjestely). Katselmuskäynti on ilmainen ja teemme siitä aina asukkaan kanssa kirjallisen asiakirjan.

Katselmuksen tekijöillä on mukanaan turvavälinepankki, josta voidaan tarpeen mukaan antaa asukkaan käyttöön tarvittavia turvallisuutta parantavia laitteita tai tarvikkeita. Nämä turvavälineet ovat asukkaalle maksuttomia.

Tarvitsitko sinä, ystäväsi tai läheisesi apua arkeensa?

Toivomme tässä hankkeessa löytävämme ikäihmisiä, joilla on haasteita kotona asumisessa. Mikäli ikäihmisen kodin turvallisuus askarruttaa, voi turvallisuuskatselmuksella löytää asunnon ongelmakohdat ja päästä ratkomaan niitä. Mikäli tupatuki ei voi auttaa asiassa, neuvomme asukkaan tarvitsemansa avun piiriin.

Kotikäynnit tekee hankkeen projektikoordinaattori Maria Ainola yhdessä Tupatuki-koulutuksen saaneiden vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Käynnistä jää asukkaalle katselmuslomake ja -selvitys siitä mitä on tehty. Käynnit toteutetaan luottamuksella ja vapaaehtoistoiminnan yleisiä sääntöjä noudattaen.

Ottakaa siis rohkeasti yhteyttä, mikäli voisimme auttaa! Toivoisimme erityisesti niiden ikäihmisten kokemuksia ja yhteydenottoja, jotka eivät ole kotihoidon tai muiden hyvinvointipalvelujen piirissä.

Ystävällisin terveisin
Projektikoordinaattori Maria Ainola, puh. 040 630 1647.

Voimajohtohankkeesta järjestetään tiedotus-/keskustelutilaisuus 17.11.2022

Arvoisa kiinteistöomistaja

Kymenlaakson Sähköverkko Oy on keväällä 2017 käynnistänyt Porvoo – Askola 110 kV voimajohdon suunnittelun parantaakseen sähkön toimitusvarmuutta alueella.

Voimajohtohankkeesta järjestetään tiedotus-/keskustelutilaisuus maanomistajille, joiden kiinteistö sijoittuu tutkittujen reittivaihtoehtojen vaikutusalueelle.

Voitte tutustua hankkeeseen:

https://www.ksoy.fi/sahkoverkko/toimitusvarmuus/porvoo-askola-110-kv-voimajohtohanke/

Aika: torstai 17. marraskuuta 2022 klo 18-20

Paikka: Helkamäen nuorisoseurantalo, Helkamäentie 34, Monninkylä

Kutsu Tiedotustilaisuuteen Askola

Tervetuloa tilaisuuteen.

Ystävällisin terveisin

Kymenlaakson Sähköverkko Oy

Tuomo Hakkarainen
Yksikönpäällikkö
Verkko-omaisuuden hallinta